พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ : พระมหาธาตุ
เจดีย์ขนาดใหญ่ มีความสวยงามและวิจิตรตระการ
ตาตามแบบศิลปะไทยแท้อันหาดูได้ยากยิ่ง ซึ่งคณะ
สงฆ์และพสกนิกร ผู้จงรักภักดีในพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวได้ประกาศความภักดี โดยร่วมใจกัน
สร้างขึ้นเพื่อน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศล เนื่อง
ในวโรกาสที่พระองค์ทรงครองราชย์เป็นปีที่ ๕๐
โดยท่านพระอาจารย์ไมตรี ฐิตปัญโญ เป็นประธาน
ฝ่ายสงฆ์และนาย สวัสดิ์ โชติพานิช อดีตประธาน
ศาลฎีกา เป็นประธานฝ่ายประชาชน และประธาน
โครงการ
English
เพลงลูกทุ่งสุภาษิต
(*ดาวน์โหลดได้ฟรีครับ)
ดินแดนธรรม
ระฆังผู้หวังดี
พ่อแม่ของลูก
สถานีวิทยุศาสนา
ตากับตีน
แสงธรรมสอนใจ
ยังดีกว่า
ตื่นเถิด
ดวงใจพ่อแม่
ความงามอยู่ไหน
แดนสงบ
คุณของพ่อหลวง
วัดกายวัดใจ
สักการะพระรัตนตรัย
ผลความดี
มองแต่แง่ดี
อย่าลืมเติมบุญ
ยังไม่สาย
ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว
วัดทางสายแดนธรรม
เมื่อนำความขึ้นกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็
ทรงพระกรุณาให้ ม.ร.ว.มิตรารุณ เกษมศรี นายช่างสถาปนิก
ประจำสำนักพระราชวังออกแบบ ท่านผู้นี้มีเป็นผู้ที่มีความเชี่ยว
ชาญ ด้านสถาปัตยกรรม และศิลปกรรมไทยอย่างยิ่ง เมื่อท่านได้
ออกแบบพระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว
ท่านก็ได้ประสบอุบัติเหตุถึงแก่กรรม จึงอาจกล่าวได้ว่า งานชิ้น
นี้เป็นผลงานชิ้นสุดท้ายของท่านที่ฝากไว้เป็นมรดกอันล้ำค่าแก่
ลูกหลานลูกหลานต่อไป
พระมหาธาตุเจดีภักดีประกาศทรงไว้ซึ่งสถาปัตยกรรมไทย
อันยอดเยี่ยม โดยฝีมือการออกแบบ และก่อสร้างอย่างวิจิตร
บรรจงเป็นที่สุด มีความสูง ๕๐ เมตร กว้าง ๕๐ เมตรและ
ยาว ๕๐ เมตร เป็นความหมายถึงระยะเวลา ๕๐ ปี ที่ครอง
ราชย์มานั้นเอง
พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ รูปลักษณ์ เป็นอาคารชุดหลังเดียวขนาดใหญ่ในเนื้อ
ที่กว่า ๓ไร่ ประกอบด้วยหมู่เจดีย์ ๙ องค์
มีเจดีย์ประธานองค์ใหญ่ ซึ่งเป็นที่บรรจุ
พระบรมสารีริกธาตุวางในบุษบก ซึ่งอยู่
ภายใต้โดม โดยมีเจดีย์รายล้อมอยู่ ๔ ทิศ
๘ องค์ ซึ่งเจดีย์ทั้ง ๘ องค์ออกแบบเป็น
เจดีย์ทรงลังกา สำหรับตัวอาคารเป็นตึก
สถาปัตยกรรมครบถ้วน ทั้งประตูและเสา
ตลอดจนเครื่องตกแต่งภายในทั้งหมด
แนวคิดการก่อสร้างเป็นแบบใหม่เป็น
การวัดไทยโดยร่วมเอาโบสถ์.วิหาร.
ศาลาการเปรียญมารวมอยู่ในตึกเดี่ยว
กันในแนวตั้ง อีกทั้งภายในอาคารยัง
มีพระพุทธรูปปางงดงาม ๓๗ องค์
ที่เลือกสรรแล้วจากทั่วประเทศสร้าง
ใหม่มารวมไว้
ปูชนียสถานแห่งนี้ เป็นความภาค
ภูมิใจของชาวบ้านกรูดและประชา
ชนคนไทยทั้งประเทศ ที่ทุกคน
ควรจะหาโอกาสมาเยี่ยมชม เพื่อ
ให้ประจักษ์ถึงความงดงามของศิล
ปะไทยและประกาศความจงรักภัก
ดี ต่อองค์พระประมุขของชาติสม
ดังนามที่ได้ทรงพระราชทานนี้
         ต้องการติชม แนะนำ หรือสอบถามข้อมูล
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ได้ที่: webmaster@resortinthai.com
        โทร. 07-0581379, 09-4767832